Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2014

ciemna-blondynka
06:32

Słowa warte znajomości

1.A priori – z góry, bez zapoznania się z faktami.
2.Abiturient – maturzysta, kończący liceum.
3.Abnegacja – wyrzeczenie się czegoś; brak troski o swój wygląd.
4.Adherent – zwolennik, stronnik.
5.Adolescencja – wiek młodzieńczy.
6.Adwersarz – przeciwnik, oponent.
7.Ambiwalencja – jednoczesne przeżywanie przeciwnych uczuć i pragnień.
8.Antycypować – przewidywać, uprzedzać, przedwcześnie wykonywać.
9.Asumpt – okazja do czegoś, bodziec, pretekst.
10.Austeria – zajazd, oberża, karczma, gospoda.
11.Bigoteria – fałszywa pobożność, świętoszkowatość, dewocja.
12.Bukinista – antykwariusz uliczny, handlujący książkami i rycinami.
13.Defetyzm – brak wiary w zwycięstwo, przewidywanie porażki.
14.Delikt – czyn zakazany przez prawo.
15.Deprymować – wprawiać w stan zniechęcenia.
16.Dezawuować – kwestionować czyjeś prawo do jakichś działań.
17.Dyletantyzm – amatorstwo w jakiejś dziedzinie; powierzchowna znajomość wielu spraw.
18.Dyspensa – zwolnienie od jakichś przepisów prawa kościelnego.
19.Egzaltacja – przesadne, nienaturalne okazywanie uczuć.
20.Egzegeza – objaśnienie filologiczne tekstów, zwłaszcza biblijnych.
21.Egzemplifikować – przytaczać przykłady.
22.Ekslibris – znak na okładce książki z nazwiskiem właściciela.
23.Eksplikacja – objaśnienie znaczenia wyrazu lub zdania.
24.Ekspozytura – placówka, przedstawicielstwo jakiejś instytucji.
25.Ekstensywny – rozległy, obfity ilościowo, lecz ubogi jakościowo.
26.Eksternista – uczący się samodzielnie, zdający przewidziane egzaminy.
27.Elaborat – obszerny tekst, napisany bezbarwnie, nudny.
28.Emfaza – przesadna uczciwość wypowiedzi, afektacja.
29.Empiryczny – doświadczalny; oparty na doświadczeniu.
30.Ergo – a więc, a zatem.
31.Erudycja – wszechstronna wiedza, gruntowne wykształcenie.
32.Eskapizm – ucieczka, unikanie problemów.
33.Ex aequo – [wym. eks ekwo] – na równi, jednakowo, w równej mierze.
34.Fanfaronada – popisywanie się odwagą, bufonada.
35.Filister – człowiek o ciasnych poglądach, mieszczuch.
36.Fircyk – człowiek niepoważny, lekkouch, strojniś.
37.Garnie [wym. garni] – o potrawach: z przybraniem.
38.Harpagon – skąpiec, sknera, chciwiec, dusigrosz.
39.Imperatyw – nakaz, reguła, norma moralna.
40.Implikować – pociągać za sobą, powodować jakieś skutki.
41.Indolencja – niedołęstwo, bierność, zobojętnienie.
42.Indyferentyzm – obojętność wobec ważnych kwestii moralnych, społecznych.
43.Introspekcja – badanie własnych przeżyć psychicznych.
44.Item – również, także, tak samo.
45.Komunał – zdanie pozbawione istotnej treści, frazes, ogólnik.
46.Kontinuum – ciągły, uporządkowany zbiór nieskończonej liczby elementów.
47.Kosmopolityzm – przekonanie, że ojczyzną człowieka jest świat.
48.Kuriozum – zjawisko osobliwe, dziwaczne; rzecz niezwykła.
49.Lapsus – błąd, omyłka w wypowiedzi.
50.Makaronizm – obcy wyraz, zwrot w zdaniu w języku ojczystym.
51.Monotyp – jedyny gatunek lub przedstawiciel jakiegoś rodzaju.
52.Nolens volens – chcąc nie chcąc.
53.Nosce te ipsum – poznaj samego siebie.
54.Obstrukcja – opór przy użyciu dozwolonych metod.
55.Pandemonium – zamieszanie, chaos, bezład.
56.Pauperyzacja – ubożenie, złaszcza jakiejś grupy społecznej.
57.Propedeutyka – wstęp do jakiejś dziedziny wiedzy.
58.Protagonista – człowiek przodujący, walczący o coś; przywódca.
59.Purysta – człowiek dbający o poprawność i czystość języka.
60.Subsydiować – udzielać pomocy finansowej.
61.Synekura – dobrze płatne stanowisko niewymagające wysiłku.
62.Tremo – wysokie stojące lustro.
63.Utensylia – przedmioty do wykonywania czegoś, przybory.
Reposted fromlele lele viakatastrofo katastrofo

February 04 2014

ciemna-blondynka
19:14
1156 6876
ciemna-blondynka
19:09
0124 2e25
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaomg-archy omg-archy

January 02 2014

ciemna-blondynka
09:30
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i na cudzą nikczemność... Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek i zacznij nowe życie.
— B. Prus "Lalka"
Reposted frompastelina pastelina viaomg-archy omg-archy
ciemna-blondynka
09:28
2829 0b1c
ciemna-blondynka
09:27
Prawda o ładnych jest taka, że urodę zawdzięczają...
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viaraczkowski raczkowski
ciemna-blondynka
09:21
Play fullscreen
The History of Life on Earth in Three Minutes - YouTube
Reposted fromatheism atheism

December 31 2013

ciemna-blondynka
12:04
1936 d5cd
Reposted fromverdantforce verdantforce viakatastrofo katastrofo
ciemna-blondynka
11:56
Jak radzę sobie z cierpieniem? Nie radzę sobie.
— "Jak błądzić skutecznie" Zbigniew Mikołejko
ciemna-blondynka
11:51
7008 128d
Reposted fromsaski saski viaAlekwas Alekwas
ciemna-blondynka
11:11
9967 85f6

December 29 2013

ciemna-blondynka
12:27
2458 4b4d 500
Reposted byewiltentatrice
12:17
5470 42a2 500

ciemna-blondynka
12:17
ciemna-blondynka
11:40
ciemna-blondynka
11:20
7585 642b
Reposted fromrachelinajolie rachelinajolie viatrikk trikk
ciemna-blondynka
11:14
5381 5336
:D
Reposted fromIriss Iriss viacats cats

August 18 2011

ciemna-blondynka
12:17
Reposted fromanks anks

August 16 2011

ciemna-blondynka
06:39
2824 cc2f 500
Reposted fromjustinek justinek viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
ciemna-blondynka
06:33
9748 8fbc
Reposted frommeem meem viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl